Aktualności

Odłożenie tygodniowego odpoczynku o 12 dni jest możliwe, także gdy pojazd prowadzony jest przez załogę

Odłożenie odpoczynku tygodniowego o 12 dni możliwe, nawet wtedy gdy pojazd prowadzony jest przez załogę.

Kierowca wykonujący pojedynczy przewóz osób za granicę może skorzystać z odstępstwa w odebraniu odpoczynku, pod warunkiem że jedzie w załodze, a nie, gdy w aucie jest kilku kierowców.

Jest to efekt wprowadzenia sprostowania do rozporządzenia 1073/2009.

Sprostowanie to odnosi się do jednego z warunków w rozporządzeniu WE561/2006, jakie kierowca wykonujący sam lub w załodze międzynarodowego okazjonalnego przewozu osób autokarem musi spełnić, aby móc odłożyć wykonanie odpoczynku tygodniowego o maksymalnie 12 dób.

Teraz tylko w załodze.

Stało się jasne, że zamiast "kilku kierowców" pojazd musi prowadzić "załoga kilkuosobowa" zdefiniowana w rozporządzeniu WE561/2006. Innymi słowy jeżeli w godzinach od 22:00 do 6:00 autem kieruje załoga, to kierowcy mogę je prowadzić bez przerwy na normalnych zasadach nie więcej niż po 4:30h. Natomomiast jeśli pojazd prowadzony jest przez jednego kierowcę, to w tych godzinach może jechać maksymalnie przez 3 godziny bez przerwy.

Używanie określenia "kilku kierowców" zamiast "załoga" mogło prowadzić do sytuacji, w której jedną trasę obsługuje kilku kierowców i każdy z nich mógłby odłożyć swój odpoczynek tygodniowy.

Problemy z interpretacją

Tekst wyjściowy rozporządzenia WE561/2006 mówi, że w drodze odstępstwa kierowca wykonujący pojedynczy zagraniczny przewóz osób autokarem moze odłożyć tygodniowy odpoczynek o maks. 12 dób po poprzednim regularnym tygodniowym odpoczynku. Jest to możliwe pod następującymi warunkami:

 • usługa trwa co najmniej kolejne 24 godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowanie ma rozporządzenie WE561/2006, innym niż kraj, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;
 • po zastosowaniu odstępstwa kierowca korzysta z:
  - dwóch regularnych tygodniowych odpoczynków albo
  - jednego regularnego i jednego skróconego tygodniowego odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równowaznym odpoczynkiem wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstepstwa;
 • pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy,
 • samochód obsługuje kilku kierowców lub, gdy prowadzi go jeden kierowca, okres jazdy zostaje skrócony do 3 godzin, jeżeli odbywa się ona w godzinach od 22:00 do 6:00.

Problematyczny był ostatni punkt, ponieważ sformułowanie "pojazd obsługuje kilku kierowców" mogło sugerować, że kierowcy podczas wykonywania przewozu mogą się zmieniać. Tymczasem kilku kierowców to niekoniecznie to samo, co załoga.

Załoga, zgodnie z definicją rozporządzenia WE561/2006, wystepuje wtedy, gdy w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi odpoczynkami lub między dziennym a tygodniowym odpoczynkiem w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu jego prawdzenia. Przez pierwszą godzinę pracy w załodze obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa.

 

Podstawa prawna:
 • art. 4 lit. o rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylajacego rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85 (Dz. Urz. UE l.102 z 11 kwietnia 2006 r.)
 • art. 29 rozporządzenia (WE) 1073/2009 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 z 10 kwietnia 2014 r., str. 39),
 • sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniajćego rozporządzenie (WE) 561/2006 (Dz. U. UE L 293/60 z 9 października 2014 r.).
 
Na podstawie serwisu o transporcie drogowym portalprzewoznikow.pl

 

         

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO