Aktualności

Sprawozdanie z przewozu ADR-ów należy złożyć do 28 lutego

Sprawozdanie z przewozu ADR-ów składamy do 28 lutego.


          Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebepiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, rozładunek, napełnianie lub rozładunek w okresie poprzedniego roku kalendarzowego musi złożyć roczne sprawozdanie do 28 lutego (sobota) 2015 r.
          Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu ADR-ów oraz czynności z nim związanych to zestawienie ilości towarów niebezpiecznych w tym towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, które zostały przewiezione, zapakowane, napełnione, załadowane lub rozładowane. Sporządzane jest  z podziałem na klasy towarów niebezpiecznych,  z podziałem na UN towarów niebezpiecznych dużego ryzyka oraz na sposób,  w jaki były przewiezione (luzem, w sztukach przesyłki, w cysternie).

Kto podlega obowiązkowi przygotowania sprawozdania rocznego?

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na doradcy ADR, którego należy wyznaczyć na swój koszt, jeśli firma przewozi towary niebezpieczne w ilościach, dla których Umowa ADR wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu. Przedsiębiorca ma obowiazek złożyć sprawozdanie, jeśli uczestniczył w przewozie ADR-ów.
Uczestnicy przewozu drogowego to:

 • nadawca
 • przewoźnik
 • odbiorca
 • załadowca
 • pakujący
 • napełniający
 • operator kontenera – cysterny/cysterny przenośnej
 • rozładowca.

Kiedy nie wysyłamy sprawozdania?

Sprawozdanie nie wysyłamy, gdy czynności dotyczące materiałów niebezpiecznych dotyczyły towarów:
zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,
których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ilościach mniejszych niż określone odpowiednio w Umowie europejskiej ADR.

Do kiedy należy wysłać sprawozdanie roczne?

Jeden egzemplarz rocznego sprawozdania ADR należy wysłać do WITD właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Drugi egzamplarz należy przechowywać 5 lat w swojej siedzibie od dnia jego wysłania.

Jakie sankcje mogą grozić za brak lub nieterminowe złożenie sprawozdania roczego ADR

Za nieterminowe złożenie raportu ADR do ITD o mniej niż 14 dni wysokość grzywny wynosi 200 zł, dłuższe uchybienie terminom, ale nieprzekraczające 3 miesięcy wysokość grzywny wynosi 2000 zł, natomiast złożenie sprawozdania po upływie 3 miesięcy lub niezłożenie go wcale wysokość kary wynosi 5000 zł. Kary nakładane są przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego w drodze decyzji administracyjnych. Można się od nich odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania do GITD.

 

Na podstawie:

 • Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 • art. 16 ust. 1 i ust. 2 oraz załącznik do ustawy z 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. u. Nr 227, poz. 1367),
 • rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. nr 966).

Autor: Urszula Piputa, doradca ADR, współwłaściciel.

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO