Elektroniczne rejestry zgłaszania pracowników delegowanych

Elektroniczne rejestry zgłaszania pracowników delegowanych we Francji i w Niemczech

Od 1 stycznia 2017 roku Francja i Niemcy  wprowadzają udogodnienia w zgłaszaniu delegowanych pracowników. 

Francja:

Na stronie https://www.sipsi.travail.gouv.fr wszelkie nowe zaświadczenia o delegowaniu pracowników na teren Francji będzie należało zgłosić tylko i wyłącznie poprzez powyższy serwis.

Francuzi zastrzegli jednak, że wszystkie zaświadczenia wystawione przed datą 1.01.2017 pozostają ważne do końca ważności.

Niemcy:

Administracja niemiecka uruchomi serwis www.meldeportal-mindestlohn.de (będący obecnie w budowie), który wraz z nadejściem nowego roku zastąpi archaiczny sposób zgłaszania pracowników delegowanych za pomocą faksu.

Niemcy są również elastyczni i wraz ze zmianą sposobu zgłaszania ustanowili okres przejściowy trwający do dnia 30.06.2017. 

 

Dla przewoźników jest to niewątpliwie udogodnienie, pozwalające zredukować i tak spore czynności administracyjne. Jednakże należy pamiętać o drugiej stronie medalu. Po wprowadzeniu elektronicznych zgłoszeń oraz przede wszystkim elektronicznego rejestru przewoźnika drogowego, nasilą się kontrole pod kątem wypłacania świadczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę na terenie obcych państw. Dostęp do informacji na temat firmy transportowej nie będzie skomplikowanym procesem, a weryfikacja wszelkich dokumentów bardzo łatwa i przede wszystkim prosta.

 

Tomasz Wicher

Ryczałt za nocleg w kabinie - Trybunał po stronie przewoźników

Ryczałt za noleg w kabinie - Trybunał po stronie przewoźników!

 

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek (Wyrok z 24 listopada 2016 r. sygn. K 11/15), że przepisy dotyczące delegowania pracowników administracji nie mogą odnosić się do kierowców w transporcie międzynarodowym.

TK zdecydował się nie odraczać wejścia wyroku w życie. Zacznie on obowiązywać od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Trybunał zaznaczył, że sądy pracy rozpatrujące pozwy kierowców o wysokie ryczałty, idące często w kwoty przekraczające 50 tys. zł, mają teraz swobodę w rozstrzyganiu takich spraw. Zdaniem prawników nie ma jednak wątpliwości, że sądy nie mają już podstaw do przyznawania kierowcom wysokich świadczeń dodatkowych.

Ponadto, słusznie zauważono, że  specyfika branży, jaką jest transport międzynarodowy, bezwzględnie wymaga oddzielnego uregulowania prawnego uwzględniającego fakt, że kierowcy w praktyce przebywają w ciągłej podróży służbowej.

 

Więcej w Rzeczpospolitej

Holandia wprowadza płacę minimalną

Holandia wprowadza płacę minimalną!

 

Jak poinformowała Ambasada Polski w Holandii, z dniem 18.06. w Holandii obowiązuje nowa ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE.

Nowa ustawa wprowadza m.in. obowiązek informowania przez zagranicznych usługodawców o zamiarze rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych (art. 8 ustawy WAGW EU). Obowiązek informacyjny będzie obowiązywał prawdopodobnie od 2018 r.


Art. 7 ustawy WAGW EU nakłada natomiast obowiązek na usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne do ustanowienia osoby do kontaktu na czas świadczenia usługi, która będzie odpowiedzialna za kontakt z ministrem właściwym do spraw socjalnych i zatrudnienia oraz za przekazywanie informacji dotyczących świadczenia usług transgranicznych.


W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z art. 7 powyższej ustawy wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Królestwa Niderlandów. W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z art. 7 ustawy WAGW EU.

Nasza firma na bieżąco monitoruje wszelkie spływające informacje w tej sprawie.

Źródło: https://netherlands.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/210625,delegowanie-pracownika-do-holandii-obowiazek-wyznaczenia-osoby-do-kontaktu.html

Płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia 2017

Płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokument dotyczy także branży transportowej  oto najważniejsze zagadnienia:

 

 • minimalna stawka za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi (samozatrudnionych) – 12 zł/h z możliwą waloryzacją,
 • ewidencjonowanie godzin pracy (zlecenie lub samozatrudnienie) oraz przechowywanie przez okres 3 lat takiej ewidencji,
 • dodatek za czas pracy w porze nocnej absolutnie nie może być wliczany do wynagrodzenia minimalnego,
 • zwiększony zakres uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy  dające możliwość kontroli w/w wymagań,
 • przewidziano sankcje w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł za niewypłacenie wymaganej stawki godzinowej,

 

O możliwych kolejnych zmianach w ustawie będziemy informować na bieżąco.

Zakazy sierpniowe

Zakazy sierpniowe 12.08 - 15.08.

          Przypominamy o zbliżających się zakazach z okazji święta Wniebowzięcia NMP. Zakazy obowiązują od piątku (12.06.) do poniedziałku (15.06.).

 

Piątek Sobota Niedziela Poniedziałek
18:00 - 22:00 8:00 - 14:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00

 

Należy pamiętać, że powyższe zakazy nie dotyczą m.in.:

 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • przepisy dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Całość rozporządzenia dostępna jest na naszych łamach w zakładce "Ustawy" pod pozycją "Ustawy i rozporządzenia krajowe".

Płaca minimalna w kolejnych krajach

Płaca minimalna w kolejnych krajach

 

Niemal jednocześnie kolejne dwa kraje ogłosiły wprowadzenie płacy minimalnej. Włochy oraz Węgry dołączają do państw, które stawiają specjalne wymogi firmom transportowym delegującym swoich pracowników.  

Włochy

Na tą chwilę pozostaje sporo niejasności, Włosi w ogłoszonym dekrecie zawarli tylko informację, że niniejsze rozporządzenie dotyczyć będzie jedynie kabotażu. Znane są też obowiązki firm transportowych: przedstawiciel na terenie Włoch, zaświadczenie o delegowaniu oraz ewidencjonowanie czasu pracy wraz z wypłatą minimalnego wynagrodzenia i przechowywanie wymaganej dokumentacji przez okres dwóch lat

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało opublikowanie szerszych informacji w przeciągu najbliższych kilku dni. 

 

AKTUALIZACJA:

Zgodnie z informacjami podanymi przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych płaca minimalna na terenie Włoch dotyczyć będzie jedynie przewozów kabotażowych.

Węgry (AKTUALIZACJA)

Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie poinformował, że strona węgierska wycofała się z planowanych zmian i tym samym odstąpiła od obowiązkowego rejestrowania firm transportowych oraz posiadania przedstawiciela na terytorium Węgier.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://hungary.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/205221,wazne.html

 

 

Specjalista ds. transportu

 

Tomasz Wicher

Płaca minimalna we Francji - zmiany w druku delegowania

Płaca minimalna we Francji - zmiany w druku delegowania

 

Ministerstwo Środowiska we Francji opublikowało zmieniony wzór zaświadczenia o delegowaniu pracownika na teren Francji w sektorze transportowym.

 

Zmianom uległo parę zagadnień:

 • dodano pole:
           
            Identité du représentant en France

            Dane identyfikacyjne przedstawiciela we Francji

 • usunięto pole dotyczące kosztów przejazdu pracownika:
            
            Frais de voyage (cocher la case correspondante):

            Koszty podróży (zaznaczyć odpowiednie pole):

 • dokonano zmiany w brzmieniu wiersza dotyczącego stawki pracownika. Aktualne brzmienie:
            
             Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant)

             
  Stawka wynagrodzenia brutto stosowana podczas oddelegowania (w przeliczeniu na euro)

 

​Nie jest powiedziane, że nie dojdzie do kolejnych zmian w formularzu. Na tą chwilę aktualny formularz jest dostępny na naszej stronie tutaj lub w zakładce Ustawy/Płaca minimalna.

 

 

 

Specjalista ds. transportu

 

Tomasz Wicher

Zakaz ruchu małopolska, śląskie, świętokrzyskie

Zakaz ruchu dla pojazdów pow. 12t oraz pojazdów przewożących towary niebezpieczne

 

Wojewodowie województw: małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego wydali w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży rozporządzenia dotyczące zakazu ruchu pojazdów pow. 12t oraz pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 

 

Ze względu na dość obszerną informację o zakazach, dokładne wytyczne podane są poniżej w rozwinięciu pliku, gdzie podajemy całą treść obwieszczeń oraz mapę ograniczeń na terenie Województwa Śląskiego.

 

Zakaz w Małopolsce Zakaz w Śląskim Mapa zakazów w Śląskiem Zakaz w Świętokrzyskiem

 

 

< 1 2 3 4 5 >