Zakazy wakacyjne w Polsce

Zakazy wakacyjne w Polsce

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym od najbliższego piątku do ostatniej niedzieli przed rozpocząciem roku szkolnego (od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015 roku), wprowadzone zostają okresowe zakazy ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o DMC przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Zakazy obowiązują:

 • od godz. 18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz. 8:00 do godz. 14:00 w sobotę,
 • od godz. 8:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

Wyjątki:

 1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii,
 3. pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pojazdy używane:
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 • do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • w transporcie kombinowanym,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Uwaga:

Wyjątki wymienione powyżej dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 

 

Tomasz Wicher

 

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

Zatrudnienie cudzoziemca w firmie transportowej

Zatrudnienie cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej w firmie transportowej.

          Firmy transportowe od wielu miesięcy borykają się z problemem deficytu kierowców zawodowych. Od dłuzszego czasu można zaobserwować rosnącą tendencję zatrudniania obywateli państw trzecich. Procedury w zatrudnieniu kierowcy np. z Ukrainy są dosyć zawiłe, ale nie należą do tych z kategorii niewykonalnych. W poniższym artykule postaram się przybliżyć i rozwikłać tematykę oraz procedury angażu cudzoziemca w firmie transportowej na przykładzie obywatela Ukrainy.


Początek – wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy

          Pierwsze kroki kierujemy do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, aby złożyć Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

          Należy pamiętać, że łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie powyższego oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy. Ponadto oświadczenie trzeba złożyć przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi, natomiast umowa musi być zawarta wyłącznie w formie pisemnej.

W oświadczeniu należy określić kilka istotnych spraw m.in.:

 • zawód w jakim wykonywana będzie praca,
 • miejsce wykonywania (adres przedsiębiorstwa),
 • data rozpoczęcia oraz okres wykonywania umówionej pracy,
 • rodzaj umowy z cudzoziemcem,

Dodatkowo należy załączyć:

 • oświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy złożone przez podmiot powierzający pracę,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i zatrudnieniem cudzoziemców złożone przez podmiot powierzający pracę.

          Dokument o zamiarze powierzenia wykonywania pracy jest o tyle istotny, że w przypadku ukraińskiego kierowcy zwalnia nas z przeprowadzenia tzw. "testu rynku pracy". Dotychczas, pracodawca, który chciał zatrudnić Ukraińca, musiał zamieścić ofertę w Urzędzie Pracy. Jeśli w ciągu 14 dni nikt nie odpowiedział na ogłoszenie lub w ciągu kolejnych 21 dni pomimo zorganizowania rekrutacji nie udało się wyłonić kandydata na odpowiednie stanowisko, Starosta wydawał zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.  Dopiero wtedy, po tak długi okresie, stanowisko mogło być powierzone cudzoziemcowi. Bez powyższego zaświadczenia, Wojewoda nie mógł wydać zezwolenia na pracę.

Dokumenty kierowcy niebędącego obywatelem UE.

          Po zalegalizowaniu pobytu naszego ukraińskiego kierowcy, należy postarać się o Świadectwo Kierowcy. Wczesniej jednak jeżeli Ukrainiec posiada rodzime prawo jazdy, zobowiązany jest do uzyskania polskiego kursu na przewóz rzeczy, dodatkowo musi przejść badania lekarskie oraz psychologiczne. Dopiero skompletowaniu powyższych dokumentów kierujemy wniosek do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego przy GITD o wydanie Świadectwa Kierowcy.


Świadectwo kierowcy – jak uzyskać?

Do wniosku o wydanie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
 • karta pobytu na terytorium RP
 • karta Polaka
 • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu,
 • kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy),
 • kserokopię prawa jazdy (awers i rewers, warto dołączyć kserokopię badań lekarskich, bo nierzadko w ukraińskie prawa jazdy nie są terminowe),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Karta kierowcy – polska czy ukraińska?

          Dodatkowym problemem, na który napotykają się przedsiębiorcy chcący zatrudnić Ukraińca jest karta kierowcy. Problem rozwiązuje się sam, gdy kierowca posiada taki dokument. Ukraińska karta kierowcy jest honorowana przez wszystkie kraje członkowskie. Problem pojawia się wtedy, gdy Ukrainiec nie posiada takowego dokumentu. Na szczęście Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dopuszcza wydanie polskiej karty kierowcy obywatelowi Ukrainy, jednakże pod pewnymi warunkami.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć:

 • prawo jazdy (rewers i awers, jeżeli było wydane przed 2014 rokiem przetłumaczone przysięgle) lub,
 • świadectwo kierowcy,
 • dokument potwierdzający prawo pobytu (typ wizy, zezwolenie na pracę, karta pobytu).

Karta Polaka a zatrudnienie i pobyt w Polsce

          Sformalizowanie pobytu i pracy Ukraińca można rozwiązać w trójnasób. Najszybszą drogą jest posiadanie przez cudzoziemca Karty Polaka, która znosi obowiązek posiadania zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pracę. Jedynie na podstawie tytułu pobytowego (wizy) obcokrajowiec występuje z wnioskiem o pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt czasowy a zezwolenie na pracę

          Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorcy jest wystąpienie o wydanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt. Już po trzech miesiącach ciągłej pracy obcokrajowca w naszej firmie można wystąpić o takowy dokument. Wcześniejsze występowanie z mija się z celem, ponieważ skutkowałoby potrzebą dołączenia zaświadczenia ze Starostwa (wspomniany wcześniej tzw. "test rynku pracy").
O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę stara się zainteresowany Ukrainiec. Biurokracja jest tutaj dosyć rozbudowana, ale skompletowanie wszystkich dokumentów nie powinno sprawić wiele problemów.

Do wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę należy przygotować (wszystko w oryginale lub potwierdzone notarialnie):

 • poprawnie wypełniony wniosek,
 • cztery paszportowe fotografie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzneie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpowiednie zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
 • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu),
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania),
 • zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku posiadane bezpośrednio przed złożeniem wniosku lub tak jak w naszym przypadku oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowane w PUP. Ponadto umowy oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, tj. deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z raportami imiennymi oraz potwierdzenia przelewów składki do ZUS za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy – w przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku wykonywał pracę dla wnioskodawcy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie ww. oświadczenia,
 • zawartą w formie pisemnej umowę z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, określającą wysokość wynagrodzenia, nie niższą niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących prace w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (jeżeli pierwsza umowa podpisana jest na okres w ramach oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,warto podpisać kolejną z obojętną datą lecz z rozpoczęciem w dniu kiedy powyższe oświadczenie wygasa,
 • dokumenty potwierdzjące spełnienie wymagań kwalifikacyjnych kierowcy (kurs na przewóz rzeczy, badania psychologiczne, badania lekarskie),

Pracodawca przedkłada następujące dokumenty (wszystko w oryginale lub potwierdzone notarialnie):

 • licencja transportowa ,
 • dowód osobisty,
 • wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej,

Wskazówki końcowe

          Wniosek wraz z pełną dokumentacją musi być złożony osobiście przez ubiegającego się o pracę cudzoziemca, nie później niż w ostatnium dniu jego legalnego pobytu w naszym kraju. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
          Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, jednak nie dłużej niż 3 lata.
          Ponadto cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Podsumowanie

          Jak widać do spełnienia jest dosyć sporo formalności, więc należy się zastanowić czy gra jest warta świeczki. W obliczu narastającego deficytu na rynku pracy wielu przedsiębiorców transportowych z pewnością stanie prędzej czy później przed tym dylematem.

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki


Źródła:

http://www.malopolska.uw.gov.pl
http://www.gitd.gov.pl
http://www.bialystok.uw.gov.pl
http://www.katowice.uw.gov.pl

A jednak bez większych zmian w taryfikatorach

Bez zmian w taryfikatorach. Ministerstwo wycofuje się z większości kontrowersyjnych pomysłów.

Skończyło się na obawach, że drastyczne podwyżki mandatów dotkną także branżę transportową. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialne za sprawy transportwoe wycofało się z większości pomysłów, które miałyby wpływ na kształt m.in. taryfikatorów.

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Nie wycofano się natomiast z utworzenia rejestru przedsiębiorców transportu drogowego. Ewidencja podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego, a także osób które utraciły tzw. wymóg dobrej reputacji aż do jej odzyskania.

Więcej o rejestrze piszemy w poprzednim newsie.

 

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki

Nadchodzą zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Bardzo duże zmiany w ustawie o transporcie drogowym

W iście ekspresowym tempie prowadzone są prace nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym. Przede wszystkich pochylono się nad treścią trzech taryfikatorów kar, dodatkowo powstanie kolejny załącznik. W związku z wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską wobec Polski o niewdrożenie przepisów rozporządzenia 1017/2009 nowe uregulowania wejdą w życie już 14 dni od ich ogłoszenia.

Wyższe kary

Prace nad nowelizacją ustawy skupiły się przede wszystkim nad nowymi wysokościami kar w taryfikatorach. Zmienią się kwoty, ale i także określenia naruszeń za jakie będzie karany przedsiębiorca. Przykładowo za wykonywanie transportu drogowego bez zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji będzie 10 tys złotych mandatu, a nie jak dotychczas 8 tysięcy.

Nowe taryfikatory wkrótce będą dostępne na naszej stronie w dziale Ustawy.

GITD będzie wysyłać ostrzeżenia do przewoźników

Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe popełni poważne naruszenie przepisów unijnych w zakresie transportu drogowego, GITD uzyska takie informacje i wyśle ostrzeżenie. Korespondencja taka będzie zawierać informację, że w razie ponownego naruszenia, zostanie wszczęte postępowanie prowadzące do nałożenia sankcji w postaci:

 • czasowego lub trwałego cofnięcia niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych wypisów z licencji wspólnotowej,
 • czasowego lub trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej.

Pod lupę będą również wzięte poważne naruszenia dotyczące niewłaściwego wykorzystywania świadectw kierowców. Wtedy Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie miał prawo:

 • zawiesić wydawanie świadectw kierowców,
 • cofać świadectwa kierowców,
 • uzależniać wydanie świadectw od spełnienia obligatoryjnych warunków w celu zapobieżenia kolejnym naruszeniom,
 • czasowo lub trwale cofać niektóre wypisy,
 • czasowo lub trwale cofać licencję.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Wraz z pracami nad zmianami w ustawie, utworzony zostanie rejestr, który będzie prowadzony przez GITD. W rejestrze prowadzone będą ewidencje:

 • przedsiębiorów transportowych,
 • poważnych naruszeń, o których wspomina rozporządzenie WE1071/2009,
 • osób zarządzających transportem, które utraciły wymóg dobrej reputacji, aż do czasu jej przywrócenia.

Co najważniejsze, rejestr ten będzie w pełni zintegrowany i obsługiwany przez wszystkie unijne inspekcje transportu drogowego. To oznacza, że za najpoważniejsze wykroczenia np. ukaranie za jazdę na magnesie we Włoszech przedsiębiorca zostanie ukarany na podstawie naruszeń określonych w nowym 4 załączniku do rozporządzenia 1071/2009, co automatycznie będzie oznaczać wciągnięcie przedsiębiorcy do takowego rejestru.

 

 

Tomasz Wicher
Specjalista ds. transportu i logistyki

Nowe rozporządzenie, korzystne zmiany dla przewoźników

Nowe rozporządzenie, korzystne zmiany dla przewoźników.

Od 2 marca do życia wchodzi nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014.

Dokument wprowadza kilka istotnych zmian, które powinny ułatwić funkcjonowanie firmom transportowym.

 

Nowe wyłączenia, nowy zasięg.

Parlament Europejski postanowił wprowadzić elastyczność. Pojazdy o dmc nieprzekraczającym dmc 7,5t  używane do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy używane są wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy są zwolnione ze stosowania tego rozporządzenia.

 

Bez obowiązku wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Istotnym ułatwieniem jest z pewnością zniesienie obowiązku zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu. Przepisy właściwie nie uległy zmianom, jednakże wprowadzono kosmetyczną zmianę, która ma istotny wpływ na ograniczenie biurokracji w firmie.

Kierowca, który oddalił się od pojazdu i nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, w przypadku tachografu analogowego, wprowadza ręcznie na wykresówce pozostałe aktywności niezarejestrowane przez tachograf.

W przypadku cyfrowego odpowiednika, brakujące aktywności kierowca wprowadza na kartę kierowcy za pomocą wpisu manulanego.

Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązaku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

 

Inteligentne tachografy

Inne przepisy nowego rozporządzenia zaczną obowiązywać dopiero po 2 marca 2016 r. Jednakże już teraz warto o nich wiedzieć. Rozporządzenie zakłada wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS). Połączenie tych dwóch systemów, czyli rejestracji przez tachograf i pozycjonowania za pomocą systemu nawigacji satelitarnej, ma doprowadzić do sprawnej lokalizacji samochodów i szybkiej kontroli z zakresu przestrzegania przepisów WE561 oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

W rozporządzeniu założono, że powstanie jeden obowiązkowy system, w którym tachograf będzie zapisywał czynności kierowcy oraz przebieg pojazdu, natomiast system GNSS będzie miał za zadanie to potwierdzić. W ten sposób manipulacja przy tachografach będzie trudniejsza, ponieważ oprócz sygnału, który jest rejestrowany bezpośrednio z impulsatora skrzyni biegów, dodatkowo będzie sygnał z satelity.

 

Aktualizacja położenia pojazdu określana będzie:

 •     w punkcie początkowym dziennego okresu pracy,
 •     co trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu oraz
 •     w punkcie końcowym dziennego okresu pracy.

 

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu drogowego i logistyki

 

 

Na podstawie:

 1. Art. 11 UE165/2014 z dnia 4 lutego 2014

 2. Art. 34, pkt. 3 UE165/2014 z dnia 4 lutego 2014

 

 

Płaca minimalna w Niemczech cz. III

Płaca minimalna - kolejne 40 dni niepewności

Jak zawiadamia portal rmf24.pl niemiecki rząd poprosił Komisję Europejską o dodatkowe 40 dni na odpowiedź w sprawie wprowadzenia przepisów o płacy minimalnej na terenie RFN. Komisja Europejska pytała, czy nowe przepisy niemieckie mają zastosowanie także do zagranicznych kierowców i na jakiej podstawie prawnej.

Termin na odpowiedź miał minąć 19.02. To bardzo niedobra wiadomość dla przewoźników, ponieważ oznacza ona kolejne dni w niepewności. Oprócz 40 dni, należy spodziewać się kolejnych tygodni na odpowiedź Komisji Europejskiej.

Przez ten czas Niemcy nie będą stosować przepisów o płacy minimalnej wobec kierowców przejeżdżających przez ten kraj tranzytem - już wcześniej Berlin zgodził się na zawieszenie wobec nich stosowania tych przepisów aż do wyjaśnienia sprawy.

Przepisy wciąż są natomiast stosowane w stosunku do kabotażu, a także przewozów, w których załadunek bądź rozładunek odbywają się na terytorium Niemiec.

 

źródło: rmf24.pl

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki

Płaca minimalna w Niemczech cz. II

Płaca minimalna w Niemczech cz. II

W związku z przeciągającymi się procedurami wyjaśniającymi na szczeblach ministerialnych radzimy rozważyć wysłanie formularza Planowanego zaangażowania dla pracodawców przy zatrudnieniu pracowników do pracy mobilnej.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii. Zgłoszenie można wysłać faxem pod numer +49 (0) 221 964 870. Formularz należy zgłosić przed rozpoczęciem operacji transportowej na terenie Niemiec.

Poniżej formularz niemiecki oraz przetłumaczony (za www.zmpd.pl) na język polski.

 

http://www.crk.biz.pl/data/uploads/pdf/zgloszenie-kierowcy.pdf

http://www.crk.biz.pl/data/uploads/pdf/tlumaczenie-zgloszenie.pdf

 

AKTUALIZACJA:

Niemieckie przepisy dot. płacy minimalnej zostały zawieszone jedynie w zakresie tranzytu przez Niemcy. Pozostałe przepisy zostały utrzymane w mocy.

W miarę możliwości prosimy wysyłać zgłoszenia tylko do końca lutego, ponieważ w tym miesiącu Komisja Europejska rozstrzygnie czy przepisy niemieckie są zgodne z unijnymi.

 

Tomasz Wicher
Specjalista ds. transportu i logistyki

 

Sprawozdanie z przewozu ADR-ów należy złożyć do 28 lutego

Sprawozdanie z przewozu ADR-ów składamy do 28 lutego.


          Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebepiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, rozładunek, napełnianie lub rozładunek w okresie poprzedniego roku kalendarzowego musi złożyć roczne sprawozdanie do 28 lutego (sobota) 2015 r.
          Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu ADR-ów oraz czynności z nim związanych to zestawienie ilości towarów niebezpiecznych w tym towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, które zostały przewiezione, zapakowane, napełnione, załadowane lub rozładowane. Sporządzane jest  z podziałem na klasy towarów niebezpiecznych,  z podziałem na UN towarów niebezpiecznych dużego ryzyka oraz na sposób,  w jaki były przewiezione (luzem, w sztukach przesyłki, w cysternie).

Kto podlega obowiązkowi przygotowania sprawozdania rocznego?

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na doradcy ADR, którego należy wyznaczyć na swój koszt, jeśli firma przewozi towary niebezpieczne w ilościach, dla których Umowa ADR wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu. Przedsiębiorca ma obowiazek złożyć sprawozdanie, jeśli uczestniczył w przewozie ADR-ów.
Uczestnicy przewozu drogowego to:

 • nadawca
 • przewoźnik
 • odbiorca
 • załadowca
 • pakujący
 • napełniający
 • operator kontenera – cysterny/cysterny przenośnej
 • rozładowca.

Kiedy nie wysyłamy sprawozdania?

Sprawozdanie nie wysyłamy, gdy czynności dotyczące materiałów niebezpiecznych dotyczyły towarów:
zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,
których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ilościach mniejszych niż określone odpowiednio w Umowie europejskiej ADR.

Do kiedy należy wysłać sprawozdanie roczne?

Jeden egzemplarz rocznego sprawozdania ADR należy wysłać do WITD właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Drugi egzamplarz należy przechowywać 5 lat w swojej siedzibie od dnia jego wysłania.

Jakie sankcje mogą grozić za brak lub nieterminowe złożenie sprawozdania roczego ADR

Za nieterminowe złożenie raportu ADR do ITD o mniej niż 14 dni wysokość grzywny wynosi 200 zł, dłuższe uchybienie terminom, ale nieprzekraczające 3 miesięcy wysokość grzywny wynosi 2000 zł, natomiast złożenie sprawozdania po upływie 3 miesięcy lub niezłożenie go wcale wysokość kary wynosi 5000 zł. Kary nakładane są przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego w drodze decyzji administracyjnych. Można się od nich odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania do GITD.

 

Na podstawie:

 • Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 • art. 16 ust. 1 i ust. 2 oraz załącznik do ustawy z 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. u. Nr 227, poz. 1367),
 • rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. nr 966).

Autor: Urszula Piputa, doradca ADR, współwłaściciel.

< 1 2 3 4 5 >