Ustawy i dyrektywy

Akty unijne

Rozporządzenie WE561/2006

W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Rozporządzenie UE165/2014

W sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85.

Rozporządzenie UE581/2010

W sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców.

Rozporządzenie UE1266/2009

Zawierające m.in. istotną zasadę tzw. jednej minuty.

Rozporządzenie WE1071/2009

Ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Rozporządzenie WE1072/2009

Dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Rozporządzenie WE1073/2009

W sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie WE 561/2006.

Dyrektywa 2002/15/WE

W sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Umowa AETR

Dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Dokumenty wydane przez Komisję Europejską

Zaświadczenie o działalności

Aktualny wzór urlopówki

Wytyczna
nr 1

Wytyczna w sprawie art. 11 ust. 3 i art. 13 dyrektywy 2006/22/WE dotycząca stosowania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Wytyczna
nr 2

Wytyczna w sprawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia WE 561/2006 dotycząca rejestracji czasu spędzonego na pokładzie promu lub pociągu gdzie kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki

Ustawy i rozporządzenia krajowe

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nagłówki to odpowiednio: Wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10t.

Taryfikatory

Załącznik nr 1

Taryfikator kar nakładanych na kierowców

Załącznik nr 2

Taryfikator kar nakładanych na osobę zarządzającą transportem (posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych)

Załącznik nr 3

Taryfikator kar nakładanych na przedsiębiorcę

 

Płaca minimalna

Płaca minimalna w Niemczech

Druk zgłoszeniowy

Płaca minimalna we Francji 

Zaświadczenie o delegowaniu

Płaca minimalna we Francji 

FAQ na temat francuskiej płacy minimalnej - stan na 13.06.2016